Info og vilkår

Det er gratis at få besøg af gardinmænd fra PlisseArt, men det koster 359 kr. at blive væk.

Afbud skal meldes senest et døgn før (inden middag) den aftalte tid.

Afbud til mandagens aftaler skal dog ske torsdag inden middag, da vi
ikke aflytter telefonsvareren om fredagen og i weekenden.

Vi kommer med et stort udvalg lige til din dør, og vi kan samtidig tage mål af dine vinduer
Under møde er der også fremvisning af stofprøver i dit eget hjem, opmåling af professionel montør

Garanti på opmålingen.

Vi garanterer at de mål som montøren opmåler er korrekte.
PlissArt tager 100% ansvaret for korrekte mål.
PlissArt garanterer at alle mål passer til dine vinduer. Du er selv ansvarlig for at kontrollere farve/stof valg.
Gardiner produceret efter dine mål har produktionsmargin på +/- 2mm.

VED BESØG:

Du er selv ansvarlig for at give fri adgang til alle vinduer for vores gardinmænd under besøg.

VED MONTERING:

Du skal lave fri adgang til vinduet under montering til vores montør.

Du behøver ikke være hjemme under hele monteringen, men skal blot kunne lukke os ind. Alternativt kan du få en nabo eller et familiemedlem til at lukke os ind.
Efter aftale med dig, har vi mulighed for at aflåse huset/lejligheden efter os, når vi kører.

Du skal også undgå at blokere døre og vinduer med ting og sager, som gør det svært at komme til.

Montering af gardiner med motor omfatter ikke tilslutning til el.

Har du gamle gardiner siddende i vinduerne, skal disse være nedtaget, inden vi kommer. Hvis du ønsker hjælp til nedtagning af de gamle gardiner, kan denne service tilkøbes. Dette skal bestilles samtidig med fastlæggelse af monteringsdatoen, så vores montør er forberedt og har ekstra tid afsat til dette arbejde.

Hvis dine gamle gardiner vil ikke blev nedtaget og du vil ikke tilkøbe ekstra service af det, vi vil sende Dig faktura for nedtagning af gamle gardiner.

Efter hvert monteringsbesøg forlader vores montører ikke dit hjem, før der er ryddet op omkring vinduer.
Det betyder også, at han tager alt den brugte emballage med.

Hvis det særskilt aftales mellem parterne skal sælger udføre montagen på aftalte sted og tid. Pris på montering som er inkluderet i tilbuddet er i hverdagen mellem 8:00-15:00, hvis montering efter denne tid opkrævet der gebyr 349kr/time samt i weekender.

Møde med vores gardinkonsulent eller montør:
Det første møde med vores gardinkonsulent er altid gratis, for det næste udsteder vi en faktura på antallet af timer på mødet + kørsel . Faktura er krediteres ved bestilling.
Alle aftalte gratis møder med vores gardinkonsulent eller montør er i hverdage mellem 8:00-15:00, efter denne tid og i weekender er der opkrævet gebyr på 349kr/time.

Sælgerens forpligtelse :

Sælgeren skal ifølge ordrebekræftelsen til kunden levere og i forekommende fald også montere de solafskærmningsprodukter som angives deri. Er intet andet aftalt skal leveringen foregå i Sælgerens butik.

Kundens forpligtelse :

Kunden hæfter for rigtigheden af de oplysninger de har givet, for modtaget varer samt for betaling af aftalens pris.

Leveringstid og forsinkelse :

Forsinkelse af levering pga. omstændigheder som udgør aftalte befrielsesgrund eller pga. et dokument eller forsømmelighed fra kundens side vil leveringstiden forlænges så meget som, med hensyn til, omstændighederne tillader. Hvis sælgeren ikke levere til tiden og det beror på sælgeren har kunden ret til at prisafslag på 0,5% af den aftalte pris for hver uge som forsinkelsen varer dog max. 5%. Med rette tid anses i denne sammenhæng levering inden for 2 kalender uger af den aftalte mellem parterne leveringsdag.

Er kun en del af leveringen forsinket skal prisfaldet beregnes på den del af prisen som er forsinket. Køberen kan annullere aftalen under forudsætning af denne er berettiget til maximal prisfald. Køberen har derudover ikke ret til erstatning pga. forsinkelse for hvilken sælgeren hæfter . Er køberen forhindret i at tage imod levering på aftalte dag, og det ikke beror på nogen omstændighed som udgør aftalte befrielsesgrund, er køberen helt skyldig i at lægge enhver betaling som er berørt af leverancen. Sælgeren

skal opbevare varene på købers risiko og bekostning. End videre kan sælger kræve at køber modtager varene inden for en fornuftig tidsfrist. Hvis køber ikke modtager varene inden for fristen må sælger annullere købet og kræve erstatning for den skade som køber har forårsaget.

Annullering og ændringer:
Annullering eller ændring af en ordre kan alene ske efter skriftlig godkendelse fra sælger. Såfremt sælger accepterer helt eller delvist at annullere en ordre, skal køber erstatte sælgers evt. meromkostninger og tab, 60 % af den aftalte købesum.

Ejendomsrets forbehold :

Det solgte forbliver sælgers ejendom indtil det er blevet fuld betalt i den udstrækning som sådanne ejerforhold er gældende.

Garanti – ansvar for fejl :

Sælger hæfter skriftlig for visse komponenter en tidsbegrænset garanti på op til 2 år. Garantien indebærer at sælger garanterer komponenternes funktion under garantitiden. Garantien omfatter tex ikke fejl eller brister som beror på ydre omstændigheder, af købers fejlmontering, fejlbehandling eller manglende vedligeholdelse. Fejl eller mangler under garantitiden forholdsregler gennem reparation eller ombytning efter sælgers eget valg.For komponenter og produkter for hvilke der gælder en skriftlig tidsbegrænset

garanti påtager sælger sig for en tidsperiode på et år fra leveringen at i enighed med disse vilkår gennem reparation eller udbytning at afhjælpe alle fejl som beror på mangler i konstruktionen, materiale, produktion eller montage udført af sælgeren. Sælgers ansvar omfatter ikke fejl årsaget af omstændigheder som er sket efter at produktet er overdraget til køberen. Ansvaret omfatter eks. ikke fejl som er opstået til følge af fejlagtig anvendelse, manglende vedligeholdelse eller urigtig montering fra køberens side, ændringer uden sælgers tilkendegivelse eller af køber egenhændigt udført reparationer. Ansvaret omfatter heller ikke normal slid eller ældning. Sælger hæfter ikke for fejl årsaget af fejlagtig elektrisk instalation. Fejlreparationer skal ske hos køber hvis ikke sælger finder det bedre at reparere fejlen eller bytte den ud hos sig selv. Hved reparation hos køber hæfter køber altid for tilgængelighed for reparation. Det betyder eks. at køber hæfter for såvel overskuelige merudgifter for skylift eller lign. Sælger har ikke noget ansvar for fejl udover hvad som angives ovenfor. Dette gælder et hvert tab eller skade som fejl kan forårsage. Sælgers pligt til at erstatte tab eller skade kan aldrig overstige et prisbasisbeløb.

Ansvar for mangler :
PlisseArt garanterer at alle mål passer til dine vinduer. Du er selv ansvarlig for at kontrollere farve/stof valg.

Sælger hæfter ikke i noget fald for direkte eller indirekte mangler forårsaget af det solgte dog hvis sælger har gjort sig skyldig til grov forsømmelighed. Sælger skyldighed til at erstatte skaden kan aldrig overstige et prisbasisbeløb.

Reklamation :

For at køber skal have ret til at påkalde sig garantien eller fejlreparation skal reklamationen ske til sælger indenfor rimelig tid, dog senest inden 2 uger, fra det af køberen opdaget eller burde opdaget fejlen eller skaden og i hvert fald senest inden den tidsfrist som sælger påtager sig at tage ansvar for. Ved udeblivelse eller for sen reklamation mister køber sin ret til at få udbedret fejlen eller skaden.
Varer produceret efter kundens mal og anvisninger, kan ikke tages retur eller ombyttes. Smaafvigelser i stoffets farve og struktur er teknisk betinget, og er ikke reklamationsgrund. Specifikationerne kan andres uden varsel i forbindelse med forbedringer af produktet eller ved forandringer nodvendiggjort af love og regulativer.